Ragam... Thalam... Pallavi...

Raga Alapana - Hamsadhvani Ragam

Aarohanam: s r2 g2 p n2 S
Avarohanam: S n2 p g2 r2 s