Ragam... Thalam... Pallavi...

Keerthans - Bhavayami - Saaveri Ragam

Aarohanam: s r1 m1 p d1 S
Avarohanam: S n3 d1 p m1 g3 r1 s