Ragam... Thalam... Pallavi...

Keerthans - Vilambra Kalakriti - Dwaithamu Sukhama - Reethigowla Ragam - Adi Thalam

Aarohanam: s g2 r2 g2 m n2 d2 m n2 n2 S
Avarohanam: S n2 d2 m g2 m p m g2 r2 s