Ragam... Thalam... Pallavi...

Keerthans - Rama Bhakti - Suddha Bangala Ragam - Aadi Thalam

Aarohanam: s r2 m p d2 S  Avarohanam: S d2 p m r2 g2 r2 s