Ragam... Thalam... Pallavi...

Keerthans - Sri Saraswathi - Arabhi Ragam - Triputa Thalam

Aarohanam: s r2 m1 p d2 S
Avarohanam: S n2 d2 p m1 g2 r2 s