Ragam... Thalam... Pallavi...

Keerthans - Yentha Ledu Vaibhavambu - Aahiri Ragam - Mishra Chapu Thalam

Aarohanam: s r s g3 m p d1 n2 S  Avarohanam: S n2 d1 p m g3 r s