Ragam... Thalam... Pallavi...

Swarajathis - Kamakshi - Bhairavi Ragam

Aarohanam: s g2 r2 g2 m p d2 n2 S
Avarohanam: S n2 d p m g2 r2 s