Ragam... Thalam... Pallavi...

Varnams - Ninnu Kori - Mohana Ragam

Aarohanam: s r2 g2 p d2 S
Avarohanam: S d2 p g2 r2 s