Ragam... Thalam... Pallavi...

Varnams - Sami Ninne - Sankarabharanam Ragam

Aarohanam: s r2 g2 m p d2 n2 S
Avarohanam: S n2 d2 p m g2 r2 s