Ragam... Thalam... Pallavi...

Varnams - Vanajakshiro - Kalyani Ragam

Aarohanam: s r2 g2 m2 p d2 n2 S
Avarohanam: S n2 d2 p m2 g2 r2 s