Ragam... Thalam... Pallavi...

Varnams - Yevvari Bodhana - Abhogi Ragam

Aarohanam: s r2 g m d2 S
Avarohanam: S d2 m g r2 s